WFT Dienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening

Voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst verstrekken wij u graag onderstaande informatie. Wij gaan daarin verder dan de informatie die we u op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten verstrekken.

Naam en adres

Onze gegevens luiden:

Adire Insurance, Adire Pensioen & Advies en Adire,
Stationsweg 12
NL – 9101 HZ Dokkum

Registratie Kamer van Koophandel

Ons kantoor is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02071019.

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder de naam  Adire Pensioen & Advies       met  vergunning nummer 12006183.

Op grond van onze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten:

 • Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen
 • Bemiddelen  in vermogensopbouwende producten
 • Bemiddelen in inkomensverzekeringen

Aard van onze dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn:

 •  Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.
 • Wij kunnen u helpen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico’s op het gebied van schadeverzekeringen.
 • Wij kunnen u advies geven over schadeverzekeringen en u (verder) begeleiden bij het verwezenlijken van een zo goed mogelijke passende oplossing.  Bij deze verzekeringen geldt in principe een doorlopende dienstverlening.
 • Wij doen het beheer van schadeverzekeringen die u via ons kantoor hebt afgesloten. Dat kan bijvoorbeeld een mogelijk tussentijds advies zijn tot aanpassing van een bestaande verzekering of het in behandeling (laten) nemen van een schade melding.
 • Op het gebied van vermogensopbouwende producten stopte onze dienstverlening  op het moment dat het betreffende financieel product was afgesloten. Als u advies wilt, verwijzen wij u graag door naar een andere vakbekwame  financieel dienstverlener op dit terrein.
 • Op het gebied van inkomensverzekeringen zullen wij u, als u advies wilt, in onderling overleg doorverwijzen naar een andere vakbekwame financieel dienstverlener.

Selectie van aanbieders

Wij maken een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij samen met serviceproviders en/of een aantal voorkeurs-maatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Daardoor zijn wij volledig vrij in onze advisering.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor verzekeringen van een bepaalde (schade)verzekeringsmaatschappij.

Onze inkomsten

Voor schadeverzekeringen worden de kosten van dienstverlening gefinancierd of wel vergoed door de verzekeraar waar wij u mee in contact brengen, of hebben gebracht  en waarvoor wij bemiddelen. De vergoeding voor onze dienstverlening is begrepen in de premie van de verzekeringen die u via onze bemiddeling bij deze schadeverzekeraar afsluit  of heeft afgesloten. Deze vergoeding heet provisie. Dat betekent concreet dat onze dienstverlening (advisering, bemiddeling en beheer) op het gebied van schadeverzekeringen voor u geen verdere kosten met zich meebrengt. Op uw verzoek wordt de hoogte van die vergoeding (provisie) aan u kenbaar gemaakt. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen informeren wij u hierover vooraf.

Klachten over de uitvoering van onze dienstverlening

Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257 – 2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 – 333 8 999, website: www.kifid.nl
Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.003365.

Privacy verklaring

Met de persoonsgegevens en overige gegevens die wij van u (hebben) ontvangen gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Mogelijke toekomstige medewerkers zullen bij het in dienst treden een geheimhoudingsverklaring dienen te ondertekenen.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw situatie op het gebied van schadeverzekeringen te maken. Hieruit volgt dan advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat zal betrekking hebben op het verzekeren van bepaalde risico’s en op eventuele taxatie door of namens de verzekeraar.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, expertisebureaus en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw schip, pand of andere bezittingen te kunnen taxeren.

Wij geven de van u ontvangen (persoons)gegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen, financiële producten en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen, tenzij deze gegevens bewaard moeten blijven voor mogelijke risicoaansprakelijkheid die wij kunnen lopen over een geleverd product of dienst.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wel of niet ontvangen. Maar daarnaast hebt u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen:

 • U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
 • Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
 • Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
 • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
 • Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
 • Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een verantwoord verzekeringsadvies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen. Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken, of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Wij zullen u er dan op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en uiteraard wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact met ons opneemt. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Adequate dienstverlening

We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij ongeveer voor u kunnen betekenen. In de praktijk doen wij meer dan u in deze ‘Dienstenwijzer’ heeft kunnen lezen. Wilt u weten wat wij nog meer voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer +31597 434414.

Westerlee Gn, 19-06-2020